• lao pediatric association
  • lao pediatric association
  • lao pediatric association
  • lao pediatric association
  • lao pediatric association
  • lao pediatric association
  • lao pediatric association

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທັງໝົດ


ເອ​ກະ​ສານທັງໝົດເຫຼົ່າ​ນີ້​ອາດ​ຈະ​ເປັນ​ປະ​ໂຫຍດ​ຕໍ່​ແພດ​ເດ​ັກ, ນັກ​ສຶກ​ສາ​​ແພດ, ນັກ​ສຶກ​ສາ​ແພດ​ຊ່ຽວ​ຊານ​ເດັກ ແລະ ພະ​ນັກ​ງານ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສ​ຸກ.


ດາວໂຫຼດເອກະສານ: 

ເອ​ກະ​ສານທັງໝົດທີ່ມີຢູ່ໃນເວັບໄຊ ຈະຖືກ​ບັນ​ຈຸຢູ່ໃນໜ້ານີ້ໝົດ ໂດຍທີ່ທ່ານບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເຂົ້າໄປເລືອກໃນແຕ່ລະໜ້າເພື່ອດາວໂຫຼດ​ເອ​ກະ​ສານ ໂດຍ​ການ​ກົດ Zip ຫຼື ຈະ​ເລືອກດາວໂຫຼດແຕ່ບາງເອກະສານຕາມທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.


ເວັບ​ໄຊ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່ ( Website links):

ສຳ​ຫຼັບ​ວາ​ລະ​ສານ​ທີ່​ຖືກ​ຕີ​ພິມໃນວາລະສານສາກົນ ຫຼື ເປັນວາລະສານພາຍໃນປະເທດ, ທ່ານ​ສາ​ມາດເຂົ້າໄປ​ເບິ່ງໄດ້​ໃນ E-library ຂອງ​ເວັບ​ໄຊ​ ​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ ວິ​ທະ​ຍ​າ​ສາດ ສຸ​ຂະ​ພາບ: uhs-elibrary.la/Elibrary.php?  ນອກຈາກນີ້ ຍັງມີບັນດາລິ້ງຕ່າງທີ່ເປັນປະໂຫຍດຢູ່ໃນໜ້າຂອງ '' Useful Links ''ກົດ​ຢູ່ນີ້​ເພື່ອ​ດາວ​ໂຫຼດ​ເອ​ກະ​ສານ​ທັງ​ໝົດ(Zip)


Downloads

15th CME 2019 topics

CME

CME March 2018

EENC

IHOPE PROJECT

Mini-CEX

Neonatal Resuscitation

Physical examination

Pocketbook

ຄໍາຖາມ: ຖອກທ້ອງ ແລະ ຂາດນໍ້າ (pdf file)

ຄໍາຖາມ: ປິ່ນປົວກໍລະນີສຸກເສີນ (pdf file)

ຄໍາຖາມ: ເກີດໃໝ່ທີ່ ປົກກະຕິ ແລະ ເຈັບ (pdf file)

ຄໍາຖາມ: ໄອແລະຫາຍໃຈຍາກ (pdf file)

ຕາຕະລາງ 7 ການຈັດຂັ້ນຄວາມຮຸນແຮງຂອງປອດອັກເສບ (pdf file)

ຖອກທ້ອງ ແລະ ຂາດນໍ້າ (pdf file)

ປິ່ນປົວກໍລະນີສຸກເສີນ (pdf file)

ພາກສະເໜີ (pdf file)

ເດັກເກີດໃໝ່ທີ່ປົກະຕິ ແລະ ເດັກເຈັບ (pdf file)

ແຜນພູມ 1. ຂັ້ນຕອນໃນການຄຸ້ມຄອງເດັກເຈັບນອນໂຮງຫມໍ (pdf file)

ແຜນພູມ 12 ການເຊີດຊູເດັກເກີດໃຫ່ມ: ຂະບວນການ (pdf file)

ແຜນພູມ 12 ການເຊີດຊູເດັກເກີດໃຫ່ມ: ແຜນວາດ (pdf file)

ແຜນພູມ 2 ການຈັດລຳດັບເດັກເຈັບຫມົດທຸກຄົນທີ່ມາກວດ (pdf file)

ແຜນພູມ 5 ວິທີໃຫ້ອົກຊີ (pdf file)

ໄອ ແລະ ຫາຍໃຈຍາກ (pdf file)

​ປຶ້ມ​ນ້ອຍ: WHO Pocket Book of Hospital Care for Children (English version, 2013) (pdf file)

TREATMENT GUIDELINE

WEBSITE