• lao pediatric association
  • lao pediatric association
  • lao pediatric association
  • lao pediatric association
  • lao pediatric association
  • lao pediatric association
  • lao pediatric association
  • lao pediatric association

ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ເວັບໄຊຂອງສະມາຄົມແພດເດັກລາວ


ສະມາຄົມແພດເດັກລາວແມ່ນໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນວັນທີ 18/12/2011. ພວກ​ເຮົາໄດ້ເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳຕ່າງໆຮ່ວມກັບກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ, ໂຮງໝໍມະຫາວິທະຍາໄລ, ໂຮງໝໍແຂວງ, ໂຮງໝໍເມືອງ ແລະ ສະຖານທີ່ໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານສາທາລະນະສຸກ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເພື່ອປັບປຸງຄຸນນະພາບໃນການດູແລຮັກສາສຸຂະພາບເດັກນ້ອຍໃຫ້ດີຂຶ້ນເລື້ອຍໆ.


ເວັບໄຊນີ້ມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບກິດຈະກຳຂອງພວກ​ເຮົາ ແລະ ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ແພດທີ່ດູແລແລະເບິ່ງແຍງເດັກໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດໄດ້ນຳໃຊ້. ພວກເຮົາຫວັງວ່າເວັບໄຊນີ້ຈະເປັນປະໂຫຍດ ແລະ ຕອບສະໜອງຂໍ້ມູນຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ບັນດາທ່ານໄດ້ເປັນຢ່າງດີ. ຖ້າຫາກທ່ານມີຄຳແນະນຳ ຫຼື ຄຳຄິດເຫັນໃດໆ ກະລຸນາ ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ