• lao pediatric association
  • lao pediatric association
  • lao pediatric association
  • lao pediatric association
  • lao pediatric association
  • lao pediatric association
  • lao pediatric association
  • lao pediatric association

ການສຶກສາ


ໃນໜ້ານີ້ ບັນດາທ່ານຈະໄດ້ເຫັນຂໍ້ມູນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວກັບການສຶກສາທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວໄວ້ຢູ່ຂ້າງລຸ່ມນີ້. ພວກເຮົາຈະຊອກຂໍ້ມູນເພີ້ມເຕີມດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວມາທັງໝົດນັ້ນຕາມພາຍຫຼັງ.

ຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມແພດເດັກໄລຍະສັ້ນ 1-6ເດືອນ.

ຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມໄລະຍະເວລາ1ປີ.

ຫຼັກສູດແພດຊ່ຽວຊານເດັກໄລຍະເວລາ3ປີ.

ຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມການດູແລເດັກເກີດໃໝ່ (Early Essential Newborn Care).

ຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມການຄຸ້ມຄອງເຊື່ອມສານພະຍາດໃນເດັກນ້ອຍ(Integrated Management of Childhood Illness).

ການຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນ ແລະ ຫຼື ໄລຍະຍາວ ທີ່ລົງເລິກໃນແຕ່ລະສາຂາວິຊາ.

ເວັບໄຊຕ່າງໆທີ່ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ການສຶກສາ.

ເວັບໄຊໃນການສົ່ງບົດຈັນຍາທຳທາງການແພດເພື່ອປະກອບເຂົ້າໃນການເຮັດບົດວິໄຈ.

ແນະນຳເວັບໄຊຕ່າງໆທີ່ເປັນປະໂຫຍດ ເພື່ອຕີພິມບົດວິໄຈລົງໃນວາລະສານພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

ນອກຈາກນັ້ນຍັງວີດີໂອກ່ຽວກັບ Mini- Clinical Evaluation Exercise(Mini-CEX). ທ່ານສາມາດເບິ່ງ ຫຼື ດາວໂຫຼດເອກະສານຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວກັບ Mini-CEX ເຊັ່ນ: ແບບຟອມປະເມີນສຳຫຼັບນັກສຶກສາແພດປີທີ 4 ແລະ ປີທີ 6, ຄູ່ມືແນະນຳໃນການໝາຍຄະແນນ ແລະ ຄູ່ມືແນະນຳກ່ຽວກັບ Mini-CEX ໄດ້ຢູ່ໜ້ານີ້.


Videos


Downloads

CME March 2018

IHOPE PROJECT

Mini-CEX

Neonatal Resuscitation

Physical examination