• lao pediatric association
  • lao pediatric association
  • lao pediatric association
  • lao pediatric association
  • lao pediatric association
  • lao pediatric association
  • lao pediatric association
  • lao pediatric association

ປຶ້ມນ້ອຍປິ່ນ​ປົວ​ເດັກ​ຢູ່​ໂຮງ​ໝໍປຶ້ມນ້ອຍປິ່ນປົວເດັກຢູ່ໃນໂຮງໝໍ ຖືກແປເປັນພາສາລາວຄັ້ງທຳອິດໃນປີ 2011 ແລະ ຄັ້ງທີ 2 ໃນປີ 2015.


ປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ ຖືກນຳໃຊ້ໂດຍແພດເດັກ ແລະ ແພດປິ່ນປົວທົ່ວໄປທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການດູແລເດັກຢູ່ໂຮງໝໍແຫ່ງຕ່າງໆ ໃນ ສ​ປ​ປ​ລາວ.


ມັນເປັນເຄື່ອງມື​​ໜຶ່ງ​ທີ່ຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນ​ວຽກ​ງານການຄຸ້ມ​ຄອງເຊື່ອມສານພະຍາດໃນເດັກ​ນ້ອຍ (Integrated Management of Childhood Illness). ປຶ້ມເຫຼັ້ມນີເລັງໃສ່ສາເຫດຕົ້ນຕໍທີ່ພາໃຫ້ເດັກເສຍຊີວິດເຊັ່ນ: ອັກເສບປອດ, ຖອກທ້ອງ, ຂາດສານອາຫານ ແລະ ບັນຫາຂອງເດັກເກີດໃໝ່.


​​ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ດາວ​ໂຫຼດ​ປຶ້ມ​ເຫຼັ້ມ​ນີ້​ໄດ້​ຊຶ່ງເປັນພາສາອັງກິດ. ນອກຈາກນັ້ນຍັງ​ມີ​ແອ໋ບ​ທີ່​ເປັນ​ປະ​ໂຫດ​ສຳ​ຫຼັບ​ແອນດຼອຍ/​ໄອ​ໂຟນ​ເພື່ອ​ດາວ​ໂຫຼດ​ປຶ້ມ​ນີ້ທີ່​ເປັນພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ​ລົງ​ໃນ​ໂທ​ລະ​ສັບ​ຂອງ​ທ່ານ​ເພື່ອ​ເອົາ​ໄວ້​ອ່ານ​ເວ​ລາ​ທີ່ບໍ່​ມີ​ອິນ​ເຕີ​ເນັດ.


ໃນອານາຄົດພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ເອົາປຶ້ມ​​ນ້ອຍ​ທີ່​ເປັນ​ພາ​ສາ​ລາວລົງ​ໃສ່​ໃນ​ໜ້ານີ້​ເພື່ອ​ໃຫ້​ທ່ານ​ໄດ້​ດາວ​ໂຫຼດ​​. ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ເອົາ​ຄຳ​ກວດ​ແກ້​​ຂອງ​ປຶ້ມ​ນ້ອຍທີ່​ເປັນ​ພາ​ສາ​ລາວ​ລົງໃນ​ໜ້ານີ້​ເຊັ່ນ​ກັນ.


ເຄື່ອງ​ມື​ທີ່​ໃຊ້​ໃນ​ການ​ສິດ​ສອນ​ປຶ້ມ​ນ້ອຍ​ລວມ​ມີ​ແຜນ​ພູມ​ທີ່​ເປັນ​ພີ​ດີ​ເອັ​ຟ​ທີ່​ສາ​ມາດ​ພຼິ້ນ​ໄດ້ ແລະ ຫຼັກ​ສູດ​ການ​ສິດ​ສອນກໍ່​ສາ​ມາດ​ດາວ​ໂຫຼດ​ໄດ້​ຢູ່​ຂ້າງ​ລຸ່ມນີ້.


ກະ​ລຸ​ນາ​ກົດ​ລິ້ງນີ້​ເ​ພື່ອ​ເຂົ້າ​ເບິ່ງ​ເວັບ​ໄຊ​ຂອງ International Child Health Review Collaboration (ICHRC) ເພື່ອ​ເຂົ້າ​ອ່ານຫຼັກ​ຖານ​ທີ່​ລະ​ບຸ​ໄວ້​ໃນ​ຄຳ​ແນະ​ນຳ.

Videos


Downloads

Pocketbook

ຄໍາຖາມ: ຖອກທ້ອງ ແລະ ຂາດນໍ້າ (pdf file)

ຄໍາຖາມ: ປິ່ນປົວກໍລະນີສຸກເສີນ (pdf file)

ຄໍາຖາມ: ເກີດໃໝ່ທີ່ ປົກກະຕິ ແລະ ເຈັບ (pdf file)

ຄໍາຖາມ: ໄອແລະຫາຍໃຈຍາກ (pdf file)

ຕາຕະລາງ 7 ການຈັດຂັ້ນຄວາມຮຸນແຮງຂອງປອດອັກເສບ (pdf file)

ຖອກທ້ອງ ແລະ ຂາດນໍ້າ (pdf file)

ປິ່ນປົວກໍລະນີສຸກເສີນ (pdf file)

ພາກສະເໜີ (pdf file)

ເດັກເກີດໃໝ່ທີ່ປົກະຕິ ແລະ ເດັກເຈັບ (pdf file)

ແຜນພູມ 1. ຂັ້ນຕອນໃນການຄຸ້ມຄອງເດັກເຈັບນອນໂຮງຫມໍ (pdf file)

ແຜນພູມ 12 ການເຊີດຊູເດັກເກີດໃຫ່ມ: ຂະບວນການ (pdf file)

ແຜນພູມ 12 ການເຊີດຊູເດັກເກີດໃຫ່ມ: ແຜນວາດ (pdf file)

ແຜນພູມ 2 ການຈັດລຳດັບເດັກເຈັບຫມົດທຸກຄົນທີ່ມາກວດ (pdf file)

ແຜນພູມ 5 ວິທີໃຫ້ອົກຊີ (pdf file)

ໄອ ແລະ ຫາຍໃຈຍາກ (pdf file)

​ປຶ້ມ​ນ້ອຍ: WHO Pocket Book of Hospital Care for Children (English version, 2013) (pdf file)

TREATMENT GUIDELINE