• lao pediatric association
  • lao pediatric association
  • lao pediatric association
  • lao pediatric association
  • lao pediatric association
  • lao pediatric association
  • lao pediatric association
  • lao pediatric association

ກິດຈະກຳ


ຮູບຖ່າຍເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສະແດງເຖິງການເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳຕ່າງໆຂອງສະ​ມາ​ຊິກສະມາຄົມແພດເດັກລາວ.


ຖ້າຫາກທ່ານມີຮູບພາບໃດໆທີ່ຕ້ອງການເອົາລົງໃນໜ້ານີ້ ກະລຸນາສົ່ງ​ມາ​ຫາ​ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ທາງ​ອີ​ເມວ ດັ່ງ​ທີ່​ໄດ້​ລະ​ບຸ​ໄວ້​ຢູ່​ໃນ​ໜ້າຕິດ​ຕໍ່​ພວກ​ເຮົາ.


ກະ​ລຸ​ນາ​ລະ​ບຸ​ຊື່​ກິດ​ຈະ​ກຳ, ວັນ​ເວ​ລາ ແລະ ສະ​ຖານ​ທີ່​ຈັດ​​ກິດ​ຈະ​ກຳ​ດັ່ງ​ກ່າວດ້ວຍ.